Navigation Bar

Locations

Side Bar

Kolkata Branch:
7/2D, Natabar Dutta Row
Kolkata-700 012
Phone (91) 33-227-8693

Bangladesh Branch
Sree Sree Annada Thakur
Adyapeath Ramkrishna Sangha

Uttar Gujara
P.O. Thakur Bari
Rouzan, Chittagang, Bangladesh.

DRSA, US Branch. (new address)
DRSA, USA Foundation Inc.

1190 Easton Avenue
Franklin Township,
NJ 08873 USA
Phone 732 249-7077


Guest Houses The Sangha operates Guest Houses in the following locations:

Sree Sree Adyamayer Ashram
270 Radio Maidan
Sitaram Dera
Jamshedpur, Bihar

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Digri, Singbhoom,
(Galudi), Bihar

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Kamarpukur, Hooghly, West Bengal
Phone (91) 953211 ? 44662


Adyapeath Ramkrishna Ashram
B5/53, Oudh Garabi
P.O. Shivala
Varanasi, Uttar Pradesh

Ramkrishna Ashram
Noagari , Gayatri Ghat
Gaya, Bihar
Phone (91) 0631 - 433492

Annada Ashram Tirthalaya
Arm Strong Road
Podakuthi
Puri, Orissa
Phone (91) 06752-28158


Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Adyapeath Ashram Para
Badkulla, Nadia, West Bengal
Phone (91) 9173 ? 702023

Alipurduar Center
Adyamayer path (Itkhola)
P.O. Alipurduar
Jalpaiguri, WB 736121
Phone (91) 03564 ? 56424


Adyapeath Mathura Ashram
325, Patharpura
Brindaban, Dist.--Mathura
(Near Bhajan Ashram)
Uttar Pradesh

Previous Previous Next Next
The Main Temple Links Locations Contacts Temple Information and Events Online Documents Sri Ramakrishna The Divine Mother A Tour of Adyapeath Charitable Work of the Sangha The Story of Adyapeath Home